منو وبلاگ
دوستان
گروه ادبیات راز

مشاهیر ادبیات ایران

کانون ادبیات ایران

گروه برنامه‌ریزی و هماهنگی ‌دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی

گروه درسی زبان و ادبیات فارسی

لغت نامه دهخدا

حافظ

شاهنامه

گروه زبان و ادبیات فارسی بابل

گروه ادبیات - گروههای آموزشی

گروه ادبیات فارسی ناحیه 2 ساری

ادبیات استان اصفهان

زبان و ادبیات فارسی دبیرستان شهر قیدار

گروه ادبیات فارسی دامغان

گروه زبان وادبیات فارسی متوسطه سمیرم

گروه ادبیات فارسی سوادکوه

گروه ادبیات فارسی آموزش وپرورش استان کرمانشاه

سحن

گروه زبان و ادبيات فارسي متوسطه ی گمیشان

گروه زبان و ادبيات فارسي شهرستان کلاله

گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي استان قم

وبلاگ آموزشی ادبیات فارسی راهنمایی

ادبیات شهرستان شازند

گروه زبان و ادبیات فارسی دوره ی متوسطه ی رامسر

گروه زبان و ادبیات فارسی دوره ی متوسطه ی بابلسر

گروه ادبیات فارسی تنكابن

گروه ادبیات فارسی شهرستان محمودآباد

گروه زبان و ادبیات فارسی شهرستان نوشهر

گروه زبان و ادبیات فارسی شهرستان بهشهر

گروه ادبیات متوسطه چهاردانگه مازندران

گروه آموزشی زبان و ادبيات فارسي متوسطه ی گمیشان

گروه زبان و ادبیات فارسی متوسطه شهرستان جویبار

گروه زبان و ادبیات فارسی شهرستان نکا

گروه ادبیات متوسطه ی مازندران

درس نامه های ادبیات

به یاد قیصر

گروه زبان وادبیات فارسی استان اردبیل

زبان و ادبیات فارسی متوسطه خراسان رضوی

شورای گسترش زبان فارسی

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

زبان و ادبیات فارسی شهرستان تربت جام

گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی خواف

گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی فریمان

گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی گناباد

گروه ادبیات فارسی ناحیه 3مشهد

گروه ادبیات استان حراسان رضوی

گروه ادبیات استان زنجان

گروه ادبیات ناحیه 2 استان اصفهان

ادبیات بجنورد

آرزو شیرین زبان

دبستان ابتدایی وحدت بجنورد

گروه زبان و ادبیات فارسی آذربایجان شرقی

تازه های ادبی

گروه ادبیات استان همدان

گروه آموزشی ادبیات ناحیه2 همدان

گروه ادبیات منطقه ی قلقلرود

گروه ادبیات سامن

گروه زبان و ادبيات آموزش و پرورش خزل

گروه زبان و ادبیات فارسی ناحیه 1 همدان

دبیرخانه استانی زبان وادبیات فارسی گیلان

گروه ادبیات آموزش و پرورش شهریار

گروههای آموزشی متوسطه ناحیه یک کرمانشاه

گروه زبان وادبیات فارسی ناحیه 1 کرمانشاه

گروه زبان و ادبیات فارسی سردشت دزفول

وبلاگ شخصی در پورتال آموزش و پرورش

گروه زبان و ادبیات فردوس

بیوگرافی چهره های برتر

پاورپوینت

گروه زبان و ادبیّات فارسی پاوه

غریب طوس

لوگودونی


  درس سوم
رزم رستم و سهراب (2)  خودآزمايي درس 3 :  1. در كشته شدن سهراب ، چه كسي يا كساني را مقصر مي دانيد ؟ چرا؟

الف - افراسياب . كه سهراب را براي رفتن به ايران تشويق مي كند و به او وعده تاج و تخت مي دهد. اما قصد دارد، سهراب را نيز در بازگشت به توران، به قتل برساند.
ب – خود سهراب كه به نيروي جواني اش مغرور است و رقيبي در مبارزه ندارد
پ – رستم كه به خاطر بدبيني ، اظهار علاقه ي سهراب و پيشنهاد او براي منصرف شدن از جنگ را نيرنگ تصور مي كند.
ت – كاووس پادشاه ايران ، كه از دادن نوش دارو براي نجات سهراب در زمان مناسب، خودداري مي كند.
ث – و از همه مهم تر از ناگشوده ي تقدير و سرنوشت است
   2 – در گذشته، گاه متمم با دو حرف اضافه مي آمده است، مثل «به گيسوي او بر = بر گيسوي او» در اين درس نمونه ديگري از اين كاربرد را پيدا كنيد.

بر زمين بر = بر زمين، در مصراع در زدش بر زمين بر به كردار شير    3- نمونه اي از ابيات موقوف المعاني را در درس بيابيد

موقوف المعاني آن است كه معني بيت ، با بيت ديگر كامل مي شود
به سهراب گفت : اي يل شير گير / كمند افكند و گرز و شمشير گير
دگرگونه تر باشد، آيين ما / جز اين باشد آرايش دين ما
   4 - تفاوت مثنوي با غزل را بنويسيد

مثنوي قالبي است كه در آن هر بيت قافيه اي جداگانه دارد يعني هر دو مصرع، هم قافيه اند. چون قافيه پيامي تغيير مي كند و شاعر از نظر قافيه با مشكل مواجه نيست. اين قالب براي سرودن داستانهاي طولاني است . ليلي و مجنون ، مثنوي و معنوي غزل ، قالب شعري است كه ابيات آن معمولاً بين 7 تا 13 بيت است. قافيه در دو مصرع بيت اول و پايان بيت هاي بعدي مي آيد. مضمون آن معمولاً بيان عواطف و احساسات است.    بياموزيم1:
يادآوري آرايه ها و اصطلاحات ادبي :

1. قافيه :
در پايان مصرع ها يا در پايان ابيات، كلماتي آورده مي شود كه يك يا چند حرف اصلي آخر آن ها يكسان است. به اين كلمات كلمات قافيه و به حرف يا حروف اصلي يكسان آخر آن ها «قافيه» گفته مي شود.
2. رديف :
رديف كلمه يا كلماتي است كه در پايان مصرع ها يا بيت ها، پس از قافيه عيناً تكرار مي شود و معني آن كلمه نيز يكسان است . اگر كلمات پاياني تنها از نظر شكل و نگارش يكسان باشند و معني آن ها يكسان نباشد، كلمات قافيه به حساب مي آيند نه دريف.
3. سجع :
به هماهنگي كلمات پاياني دو جمله يا بيشتر، اصطلاحاً سجع گفته مي شود.
سجع در نثر، مانند قافيه است در شعر به نثري كه دوران سجع است ، نثر مسجع و آهنگين مي گويند.
4. تضاد :
كاربرد هنرمندانه دست كم دو كلمه كه معناي آنها مخالف هم باشد، آرايه ي تضاد ناميده مي شود. نام ديگر آرايه ي تضاد ، طباق است.
همت كننده از نيستي / نيست كننده پس از هستي . هست كننده و نيست كننده
5. تشبيه :
همانند كردن دو يا چند پديده به يكديگر است. به شرط آنكه بين آنها شباهت يا شباهت هايي وجود داشته باشد. هر تشبيه داراي چهار ركن است.
الف – مشبه چيزي يا كسي كه آن را به چيزي يا كسي ديگر تشبيه مي كنيم.
ب – مشبه به : چيزي يا كسي كه مشبه مانند آن شده است
پ – وجه شبه : همانندي يا همانندي هاي موجود بين مشبه و مشبه به
ت – ادوات تشبيه : كلمه اي كه رابطه ي تشبيه را برقرار مي كند از جمله چون، مانند، نظير........
تنش چون بيد لرزان است
تن -> مشبه / چون -> ادوات تشبيه / بيد -> مشبه به / لرزان -> وجه شبه
6 – تشخيص :
نسبت دادن حالات و رفتار انسان به غيرانسان ، آرايه ي «تشخيص» ناميده مي شود.
7 – نماد :
نماد يا نشانه پديده اي است كه چون ويژگي و صفتي را در حد فريادي در خود دارد، مظهر و سمبل آن ويژگي شده است. مانند شير كه نماد قدرت است.
جهاد -> نماد آزادي و خرمي
دريا -> عظمت و بخشندگي
8 – ضرب المثل :
ضرب المثل جمله اي است بسيار كوتاه و پرمغز و پند آموز كه در ميان مردم رايج شده است.
مانند :
باد آورده را باد مي برد. به مفهوم هر چه بدون زحمت بدست مي آيد. انسان قدر آن را نمي داند و زود هم از دست مي رود.
9 – لطيفه هاي ادبي :
لطيفه هاي ادبي سخني است كه حاوي نكته اي «لطيف و عبرت آموز است و طرز بيان آن طنز است»
10 – قطعه :
قطعه قالبي است كه مصراع هاي زوج (دوم) بيت هاي آن هم قافيه اند. محتوا و مضمون قطعه غالباً «پند و اندرز » است. كوتاه هترين قطعه از دو بيت تشكيل مي شود.
11. مثنوي :
مثنوي شعري است كه دو مصرع، دو مصرع هم قافيه اند. مثنوي به دليل آساني قافيه براي سرودن داستان ها و مطالب طولاني مناسب است. اگر كلمات قافيه را به ترتيب با علامت هاي *   نشان دهيم، قالب مثنوي بدترين شكل است.
كوتاه ترين مثنوي دو بيت دارد.
12. غزل :
غزل شعري است كه قافيه در مصرع نخست و تمام مصرع هاي زوج آن رعايت مي شود و محتواي آن معمولاً بيان عواطف و احساسات است.
اگر كلمات قافيه را به علامت ستاره نشان دهيم نمودار قالب غزل به صورت زير است.
تعداد ابيات قصيده معمولاً بيش از غزل است

| چهارشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۸۸ | | 18:34 | | مهتاب یزدانی |
درباره


سلام:خرسندیم از این که پایگاه ادبیات متوسطه را جهت مطالعه انتخاب نموده اید.با آرزوي لحظاتی خوش و سرشار از شادمانی برای شما دوستان عزيز.
امکانات

##################

##################
عضویت درخبر نامه

Powered by WebGozar

##################

##################

##################

##################

##################

##################

تماس با ما

##################

##################